×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background49  ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ 
 E-mail : info@dcce.mail.go.th
 สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 
 หรือ E-mail : callcenter@dcce.mail.go.th

หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 099-4-00015982-0

สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-2985607, 02-2788421
กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-2985626
กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนร โทร. 02-2788400 ต่อ 1604
ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-5771136-7
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-2985639