×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

02 ตุลาคม 2566
600
ผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
- 2023
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2023
วันที่พิมพ์
02 ตุลาคม 2566
โรงพิมพ์
ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
-
URL e-book