×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

River Book สืบสานภูมิปัญญา เสริมคุณค่านักอนุรักษ์

11 มกราคม 2567
265
ผู้แต่ง
ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
กันยายน 2023
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2023
วันที่พิมพ์
01 กันยายน 2566
โรงพิมพ์
บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิซิ่ง จำกัด
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
URL e-book
-