×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

คู่มือการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 พฤษภาคม 2567
81
ผู้แต่ง
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / คู่มือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
พฤษภาคม 2024
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2024
วันที่พิมพ์
01 พฤษภาคม 2567
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
URL e-book