×
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบบริการข้อมูลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO Waste e-service)
ชุมชนปลอดขยะ 100 แห่งทั่วประเทศ
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดำเนินงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร
โดยนำแนวคิด Zero Waste หรือ การจัดการขยะเหลือศุนย์ ตามหลัก 3Rs คือ
Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือการใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่
โรงเรียนปลอดขยะ 71 แห่งทั่วประเทศ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายสถานศีกษา
ที่ดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา
ปลูกฝังสักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง